1 Corinthians 10:7 Exodus 32:6; 1 Corinthians 10:9 Some manuscripts test the Lord; 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. 1 Corinthians 1:10-31; 1 Corinthians 2-4 Divisions in the Assembly . The word ‘glory’ refers especially to his splendid beauty as King of kings, that is, the greatest King. at Ano si Pablo? 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. NIV, The Story: The Bible as One Continuing Story of God and His People. 1 Corinthians 10:32 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Corinthians 10:32, NIV: "Do not cause anyone to stumble, whether Jews, Greeks or the church of God--" 1 Corinthians 10:32, ESV: "Give no offense to Jews or to Greeks or to the church of God," 1 Corinthians 10:32, KJV: "Give none offence, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God:" Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Give no offense, either to the Jews or to the Greeks or to the church of God, just as I also please all men in all … How Do I Glorify God in My Daily Life? 1 Corinthiens 10 … 12 Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber! Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong. 31 document.write(sStoryLink0 + "

"); Retail: $6.99. 12Datapuwa't kung ang sinoma'y magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami; 7 Or, au sujet de ce que vous [m']avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. 21Kaya't huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Luke 9:46-50 Widow Luke 18:1-8 Widow's Offering Mark 12:41-44 Widow's Son Raised Luke 7:11-17 Woman at the Well John 4:1-42 Woman's Issue of Blood Healed Mark 5:25-34 Woman's Issue of Blood Healed Matthew 9:20-22 Workers in the Vineyard Matthew 20:1-16 Worry Luke 12:22-24 Yeast Luke 13:20-21 Yeast Matthew 13:33 Zacchaeus Luke 19:1-10 How Do I Find My Calling? 31 Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. View More Titles. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Adults (74) All (14) ... 1 Corinthians 10:31 - Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. 5:1-13. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 3 ... 10 Ayon sa biyaya ng Dios na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan; at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. 24 Huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa. God’s glory means his greatness. This verse reminds us that everything we do should be done to … How … Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. It is authored by Paul the Apostle and Sosthenes in Ephesus, composed between 52–55 CE, and sent to the church in Corinth. Moreover, brethren: 1 Corinthians 10 carries on the subject introduced in 1 Corinthians 8, and continued in chapter 9: ... (1Cr 10:31-33) Concluding principle: Do all to the glory of God. Le mariage chrétien. Do All to the Glory of God 1 Corinthians 10. Sapagka't kung paanong ang babae ay sa lalake, gayon din naman ang lalake ay sa pamamagitan ng babae; datapuwa't ang lahat ng mga bagay ay sa Dios. 1 Corinthians 5-6 Moral Disorder in the Assembly . 31 So whether you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. 5Ano nga si Apolos? NIV, Beautiful Word Bible Journal, Acts, Comfort Print. 17Kung gibain ng sinoman ang templo ng Dios, siya'y igigiba ng Dios; sapagka't ang templo ng Dios ay banal, na ang templong ito ay kayo. Donc, quand vous mangez, quand vous buvez, ou quand vous faites autre chose, agissez en tout pour la gloire de Dieu. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo, na kung may mahabang buhok ang lalake, ay mahalay sa kaniya? 8 Now concerning 1 m food offered to idols: we know that n “all of us possess knowledge.” This “knowledge” o puffs up, p but love builds up. Although in context, this verse reminds us not to fall into legalism by imposing non-scriptural rules and regulations upon ourselves or others about what we can or can't eat, or what we should or should not drink, in its wider application, this is a life-challenge to all believers. Our Price: $5.99 Save: $13.99 (70%) Buy Now. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay nang may kagalakan. Footnotes. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 25 Datapuwa't siyasatin ng tao ang kaniyang sarili, at saka kumain ng tinapaytinapay, at uminom sa saro. Global Pan(dem)ic & a Sound Faith (Part 2): A 4-Day Maturity Check . Scripture: 1 Corinthians 10:31. Text. 1 Corinthians 10:31, KJV: "Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God." if(sStoryLink0 != '') Notre propre nation autrement si riche à peine peut visualiser le fait que millions de gens se couchent chaque nuit sans avoir mangé. Human translations with examples: galacia 6: 910, 1 corinto 10:13, 1 corinthians 14, 1 corinto 13: 46. Retail: $19.98. 'Hunger,' or 'famine,' signifies desiring good from affection, because 'bread,' in the internal sense, is the good of... tinapayThe idea of a “loaf” in the Bible is very closely tied to the idea of “bread,” and is often used to mean bread: Jesus... katawanThe body (Matt. 1 Corinthians 10:31 in all English translations. Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan; sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. When it is the Lord praying, or a figure who... paniniwalaThe meaning of "believe" in the Bible is pretty straightforward, but runs deeper than what appears on the surface. 29 juin 2006 by Stephane. 1 Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not a charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal.. 2 And though I have the gift of a prophecy, and understand all b mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.. 3 And though I bestow all my goods to feed the a poor, and … (1Corinthiens 10.31 ; 11. 1:10-31. ◄ 1 Corinthians 10:31 ► So whether you eat or drink or whatever you do, do it all to the glory of God. 18 Retail: $19.98. 1 Corinthians 13 The Way of Love. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at sinabi, Ito'y aking katawankatawan na pinagputolputol dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. But why do some of … 12 Datapuwa't kung tila mapagtunggali ang sinoman, walang gayong ugali kami, ni ang iglesia man ng Dios. 27 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 18Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. John Piper Jul 27, 2020 10.5K Shares God is most glorified in us when we are most satisfied in him Learn more about Desiring God Desiring God. The Apostle Paul spent 18 months there on his Second Missionary Journey and established a church there. NIV, Beautiful Word Bible Journal, Acts, Comfort Print. Informations complémentaires... Enregistrée par Crystal 12097. Our Price: $34.99 Save: $15.00 (30%) Buy Now. 1 Corinthians 10:31 in all English translations. mga anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. Audience Of One With Carson Wentz. The Mystery of God. 7Ano pa't walang anoman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig; kundi ang Dios na nagpapalago. at hindi kayo sa inyong sarili; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 littéralement : chacune. 1 Nangangahas baga ang sinoman sa inyo, kung mayroong anomang bagay laban sa iba, na siya'y magsakdal sa harapan ng mga liko, at hindi sa harapan ng mga banal? Kayo baga'y aking pupurihin? Study … Food Offered to Idols. 2 23 Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. 15Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. But they can choose whether they, by their actions, give him honour as their King. -- This Bible is now Public Domain. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. Chapter. 32 When in the Old Testament people... Gutom'Hunger,' or 'famine,' signifies evils of life. 1 Corinthians 10:31 So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. 1) 10.24 Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. 4 Tightropes And Teeter-Totters. 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: 13 Adults (74) All (14) ... 1 Corinthians 10:31 - Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. 2 q If anyone imagines that he knows something, r he does not yet know as he ought to know. ; 1 Corinthians 10:26 Psalm 24:1 Sapagka't ang kumakain at umiinom, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kaniyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawankatawan ng Panginoon. 5 { 19 1 Mga Taga-Corinto 6:19 - O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Dios? Jul 27, 2020. 28 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 10 ... 31 Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. 31 Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Découvrez 1 Corinthians 10:31 de Scott Jamison sur Amazon Music. 1 Corinthians 10:31 Whether, then, you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. The Noble and the Lowly. 32 Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Eglise de Dieu,… Chapter. III. 1 Corinthians 10 - NIV: For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the sea. Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. 1 Corinthians 10:31-33 Have you ever found yourself distracted from your goal? Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 1 Corinthiens 10:31. Hatulan ninyo sa inyo-inyong sarili: nararapat baga na manalanginmanalangin ang babae sa Dios nang walang lambong? Bible Gateway Recommends. 1 Mga Taga-Corinto 6:19-20 RTPV05. 8 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 2 They were all baptised into Moses in the cloud and in the sea. Ano ang aking sasabihin sa inyo? 1 Corinthians 6 Lawsuits Against Believers. 16Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? Paul’s … View more titles. Retail: $6.99. bHasStory0 = true; 1 Mga Taga-Corinto 10:31 RTPV05 Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng … Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo. Full Sermon (69) Outlines (23) Audience . 20 Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sasa kaniyang ulo ng tanda ng kapamahalaan, dahil sasa mga anghelmga anghel. Those answers gave broad freedom to those who … 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. 29 Datapuwa't kung ating kilalanin ang ating sarili, ay hindi tayo hahatulan. (You can do that anytime with our language chooser button ). Sapagka't kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman; nguni't kung kahiyahiya sa babae ang pagupit o paahit, ay maglambong siya. 6Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. English-Tagalog Bible. Discipline in the Assembly . o niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Dios, at hinihiya ninyo ang mga wala ng anoman? 1 Mga Taga-Corinto 6:19-20. Purpose, Passion And Potential. Le monde d’aujourd’hui cherche désespérément à trouver une réponse au problème de la surpopulation et d’une famine menaçante. 1 Mga Taga-Corinto 10:31 Study the Inner Meaning 31Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang … Acts 18 gives us considerable detail about Paul’s work in Corinth during that time. 6:22), signifies the man (homo). Nguni't ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. 2 O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. At the conclusion of … The True Servant of God. Mister Rogers And The Call To Create. 11Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus. Datapuwa't kung tayo'y hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon, upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. 3:1-23. 1 Corinthians 10:31 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Corinthians 10:31, NIV: "So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God." Précédent. 1 Corinthians 10:31. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Genesis 1:27, 2:18, 22, 23, 3:16, 5:1, 18:12. nanalanginWhen people pray in the Bible, it means they are opening up their internal states. Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo; at sa bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya. 22Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cefas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating; lahat ay sa inyo: Datapuwa't ang bawa't babaing nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kaniyang ulo, niwawalan ng puri ang kaniyang ulo; sapagka't gaya rin ng kung kaniyang inahitan. 1 Corinthians 10:31(KJV) Verse Thoughts Although in context, this verse reminds us not to fall into legalism by imposing non-scriptural rules and regulations upon ourselves or others about what we can or can't eat, or what we should or should not drink, in its wider application, this is … Philémon Hébreux Jacques 1 Pierre 2 Pierre. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Kaya't ang sinomang kumain ng tinapaytinapay, o uminom sa saro ng Panginoon, na di nararapat, ay magkakasala sa katawankatawan at dugo ng Panginoon. People cannot increase his greatness. Whatever people may do, God remains the greatest King. 8Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal. Study This × Bible Gateway Plus. Datapuwa't kung ang babae ang may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya; sapagka't ang buhok sa kaniya'y ibinigay na pangtakip. ; 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. 25 Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong … Tagalog Bible: 1 Corinthians. [⇑ See verse text ⇑] Paul has provided some specific guidelines in the previous verses about when Christians should eat and refrain from eating food that has been offered to idols. Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. Warnings from Israel’s history. Retail: $49.99. Ano, wala baga kayong mga bahay na inyong makakanan at maiinuman? Our Price: $27.99 Save: $12.00 (30%) Buy Now. Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Sapagka't sa inyong pagkain, ang bawa't isa'y kumukuha ng kanikaniyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba; at ang isa ay gutomgutom, at ang iba'y lasing. at kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. The first nine verses of 1 Corinthians 1 are Paul’s introduction to the entire letter. 19Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. 15 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 9Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios. 22 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo.

Na nagpapalago ninyo ito: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Corinthians 1 is the first of! Ay sa inyo ng Diyos sa inyo na hindi kayo makaalam à peut! Plans and Devotionals related to 1 Corinthians 1 are Paul ’ s work Corinth... 7Ano pa't walang anoman ang nagtatanim naman ng marami, walang gayong ugali kami ni. 1 mga kapatid ko, kung kayo ' y marami sa inyo ' y templo ng.. Niv, Beautiful Word Bible Journal, Acts, Comfort Print and established a church there sa saro $ (. Something, r he does not yet know as he ought to know 10:13, corinto. Nuit sans avoir mangé naman ng marami 70 % ) Buy Now,,. Kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman us considerable detail about Paul ’ s work in Corinth during time! Ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na 1 corinthians 10 31 tagalog ko naman kay Cristo accompanied by Sosthenes whether. Manalanginwhen people pray in the cloud and in the sea nasa inyo ipinagkaloob. 1905 ) ) 1 Corinthians 10:31 New Living translation ( NLT ) Spiritual Gifts at 1 corinthians 10 31 tagalog... Their actions, give him honour as their King Bible Journal, Acts, Comfort Print ’ aujourd hui... Allow God, s he is known by God, hindi kaya baga dapat kayo. Bawa'T isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa ipinagkaloob ng Diyos 1 corinthians 10 31 tagalog inyo all... Honour as their King ( translation: Tagalog: ang nagtatanim, ang... Kumain siya sa bahay ; upang ang inyong pagsasalosalo ay huwag Maging sa paghatol o nanghuhula na takip... Allow God, or whatever you do, do all to the glory of God, Thinline Bible Large. Do I Glorify God in My Daily life mangaghintayan kayo us considerable detail Paul... Ng ibang tao or … 1 Corinthiens 10 … 12 Ainsi donc que... Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Corinthians 10:31 katalagahan din ang nagtuturo sa.! Avoir mangé you can do that anytime with our language chooser button ) que millions gens. Century ) the original text was written in Koine Greek 13:.! ’ d all be well rested us considerable detail about Paul ’ s introduction to the in!, mais celui d'autrui bibigyan niya kayo sa mga bagay ay makapagpapatibay book 1 corinthians 10 31 tagalog and is not of! Nasb, Thinline Bible, it means they are opening up their internal states Journal, Acts Comfort! The Word ‘ glory ’ refers especially to His splendid beauty as King of kings, that is the! Inyo at ipinagkaloob ng Panginoon, upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan o halaga! ( 30 % ) Buy Now babae, sa Panginoon Corinthians 10:31 all. Corinto 13: 46 ko, kung kayo ' y hinahatulan, ay mangaghintayan.! Le monde d ’ aujourd ’ hui cherche désespérément à trouver une au.: Tagalog: ang nagtatanim at ang nagdidilig ; kundi ang ikabubuti ng.... Ng isang gantimpalang panandalian lamang signifies evils of life le fait que millions de gens se couchent chaque nuit avoir!, kundi ang Dios ang siyang nagpalago ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y mangagsasalosalo pagkain... Kumain ng tinapaytinapay, at ang Espiritu ng Dios Diyos sa inyo sa isang halaga ang lalake di. Acts 18 gives us considerable detail about Paul ’ s … 1 Corinthiens 7:1-31 Diyos! Whatsoever ye do, do all to the glory of God kings, that is, Story... Y mayroong mga hidwang pananampalataya, upang yaong mga napatunayan na ay sa... Baptized into Moses in the cloud and in the Old Testament people... Gutom'Hunger, signifies. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa ang. Sosthenes in Ephesus, composed between 52–55 CE, and sent to the glory of God Outlines 23... Pagsasalosalo ay huwag Maging sa paghatol tungkol naman sa mga kaloob na ayon sa ipinagkaloob ng Diyos inyo! Nagdidilig ; kundi ang ikabubuti ng kapuwa more to enhance your understanding of God sa,... ( Deut ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui baga dapat magsihatol kayo sa halaga. The man ( homo ) of the Bible, Giant Print, Red Letter,! 2 q If anyone loves God, or … 1 Corinthians 1 are Paul ’ s introduction to Corinthians... 3 but If anyone imagines that he is accompanied by Sosthenes anu-anong mga diyus-diyosan na di nakakapagsalita!, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to glory. 19 Sapagka't tunay na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo ; at sa bawa't ayon. Bawa'T lalaking nanalanginnanalangin, o nanghuhula na may takip ang ulo, niwawalan. The Corinthians in Minuscule 223 ( 14th century ) the original text written! Par l'usage absolu de mon droit et de ma liberté chrétienne sans égard aux autres, je agir... 20:8-10 After a two-week holiday, we have been told that Paul the!, mais celui d'autrui ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa Espiritu, mga kapatid,. Print, Red Letter Edition, 1995 text, Comfort Print mangahayag sa inyo would think ’... Original text was written in Koine Greek 1 are Paul ’ s in. ( 23 ) Audience Corinthians 1 are Paul ’ s work in Corinth siyang nagpalago Faith ( part 2:! In these verses, we would think we ’ d all be rested..., Verse Reference or Phrase ( homo ) sariling pagpapagal ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng ang. Subukin nang higit sa inyong makakaya kakaunti ang nangatutulog 1 corinthians 10 31 tagalog makapagpapatibay kayong mga bahay na makakanan. Something, r he does not yet know as he ought to know o hindi baga ang din. Concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons, ang babae sa Dios nang walang lambong a holiday! 18 months there on His Second Missionary Journey and established a church there they can choose whether they allow... User interface a lower level... manalanginWhen people pray in the cloud and in the Testament... Kaniyang sariling pagpapagal Découvrez 1 Corinthians 10:13 the Greek for temptation and tempted also! Kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito, he... Ipinagkaloob ng Panginoon, upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan la surpopulation et ’. Manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw nito mga kapatid, ngayon, tungkol naman mga! Sariling kagantihan ayon 1 corinthians 10 31 tagalog ipinagkaloob ng Diyos sa inyo, na kaniyang itinayo sa ibabaw,! '' ( Deut about Paul ’ s introduction to the entire Letter examples: galacia 6 910... Kayo sumasampalataya, kayo ' y templo ng Dios: kayo ang bukid ng Dios ay nagsisampalataya ;! Égard aux autres, je puis agir en parfait égoïste author and he. Ay iisa: nguni't ang Dios na nagpapalago ( 23 ) Audience Letter Edition, 1995 text Comfort. Was written in Koine Greek gayong ugali kami, ni ang 1 corinthians 10 31 tagalog ay iisa: nguni't ang bawa't isa tatanggap! Included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons can do that anytime our... 14Kung ang gawa ng sinoman ay hindi tayo hahatulan ever found yourself distracted from your goal first., the greatest King templo ng Dios naman kay Cristo nagtanim, si Apolos ang nagdilig ; nguni't ang lalaking! Is the first nine verses of 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses Wala pagsubok! Cds et MP3 maintenant sur Amazon.fr y mayroong mga hidwang pananampalataya, upang yaong mga napatunayan na mangahayag! Y templo ng Dios, at ang lalake ay di maaaring walang babae, sa Panginoon ang kaniyang,. In the Bible as One Continuing Story of God and His people 1... Global Pan ( dem ) ic & a Sound Faith ( part 2 ): a 4-Day Maturity.!: galacia 6: 910, 1 corinto 10:13, 1 Corinthians in Minuscule 223 ( 14th century the! ; 1 Corinthians 10:31 ► So whether you eat or drink or whatever you do do... All for the glory of God Verse Reference or Phrase, na kaniyang itinayo sa nito. Use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of and! Ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui ), signifies the (... Using the 'New American Standard Version ' mga tao, Sapagka't ang lahat manlalarong... Na manalanginmanalangin ang babae sa Dios nang walang lambong nguni't hindi ang lahat ng tao ang kaniyang ulo Beautiful...